Regulamin usługi Omnichannel

REGULAMIN USŁUGI OMNICHANNEL

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi Omnichannel polegającej na dostarczaniu do miejsca wskazanego przez klienta zamówionych przez niego towarów.

2. Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży towarów na stoiskach stacjonarnych oznaczonych marką Astraja położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Sprzedawca – Astraja Agnieszka Madej z siedzibą przy ul. Jedwabniczej 7 w 43-300 Bielsku-Białej
b) Stoisko – oznacza stoisko stacjonarne oznaczony marką Astraja położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
c) Towar – wszelkie rzeczy ruchome wystawione na sprzedaż w Salonie 
d) Klient – osoba dokonująca zakupu Towarów a także osoba zainteresowana ich zakupem
e) Omnichannel – usługa świadczona przez Sprzedawcę umożliwiająca Klientowi otrzymanie zamówionych przez niego towarów na warunkach opisanych w Regulaminie.

4. Skorzystanie przez Klienta z Omnichannel jest możliwe w sytuacji gdy dane Stoisko, przy którym znajduje się Klient nie dysponuje w danej chwili interesującym Klienta modelem spośród Towarów. Nie ma możliwości skorzystania z Omnichannel do dostawy Towaru, który jest dostępnyna Stoisku w chwili gdy znajduje się w nim Klient.

5. Realizacja usługi Omnichannel jest możliwa pod warunkiem, że interesujący Klienta model we wskazanym przez Klienta rozmiarze jest jeszcze dostępny w magazynach Sprzedawcy.

6. Dostarczenie zamówionego przez Klienta towaru nastąpi według wyboru Klienta w jeden z następujących sposobów:

a) Do wskazanego stoiska na terytorium RP skąd Klient odbierze Towar osobiście – odbiór osobisty.
b) Za pośrednictwem wybranego przez Klienta kuriera – na koszt Klienta.

7. W celu realizacji dostawy, na zasadach przewidzianych w Regulaminie Klient podaje Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do dokonania dostawy to jest:

a) W przypadku odbioru osobistego - imię, nazwisko i numer telefonu 
b) W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera – imię, nazwisko, adres pod którym Klient odbierze zamówiony towar, e-mail oraz numer telefonu. 
Wskazane dane są niezbędne do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Przetwarzanie tych danych będzie dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z „Regulaminem przetwarzania Danych osobowych Omnichannel”.

8. Wszelkie powiadomienia dotyczące realizacji zamówienia w ramach usługi Omnichannel będą przekazywane poprzez wiadomość e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

9. Jeżeli Klient jest jednocześnie posiadaczem aktywnego konta użytkownika na platformie www.e-astraja.pl, może podać swój adres e-mail, co spowoduje, że na potrzeby usługi Omnichannel będzie mógł korzystać z funkcjonalności oferowanych na tej platformie ale wyłącznie w celu śledzenia statusu zamówienia. Ta możliwość pozostaje bez wpływu na fakt, iż usługa Omnichannel jest realizowana wskutek zawarcia umowy sprzedaży w Salonie nie będącą umową zawartą na odległość.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia dostępności usługi Omnichannel, bez podawania przyczyny.

11. Zawarcie umowy sprzedaży z wykorzystaniem Omnichannel stanowi zawarcie umowy sprzedaży przy jednoczesnej obecności obu stron umowy na Stoisku i pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta związane z zawarciem umowy sprzedaży na Stoisku. Oznacza to w szczególności, że realizacja praw Klienta związana z prawem do zwrotu Towaru oraz uprawnieniami Klienta związanymi z rękojmią (reklamacje) będzie się odbywała zgodnie z zasadami obowiązującym dla sprzedaży na Stoiskach, z tym że prawo zwrotu towarów zamówionych za pośrednictwem Omnichannel obejmuje wszystkie zamówione tą drogą Towary.


REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OMNICHANNEL

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją dostaw towarów w ramach usługi Omnichannel.

2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Administrator - Astraja Agnieszka Madej z siedzibą przy ul. Jedwabniczej 7 w 43-300 Bielsku-Białej
b) Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu Astraja Agnieszka Madej powierza przetwarzanie danych osobowych zebranych dla potrzeb usługi Omnichannel; wykaz Podmiotów przetwarzających znajduje się w Regulaminie
c) Dane osobowe – dane dotyczące osoby fizycznej umożliwiające jej identyfikację, przekazane przez tę osobę Administratorowi na potrzeby usługi Omnichannel
d) Stoisko – oznacza stoisko stacjonarne oznaczony marką Astraja położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
e) Towar – wszelkie towary wystawione na sprzedaż w Salonie sprzedaży
f) Klient – osoba powierzająca Administratorowi Dane osobowe, korzystająca z usługi Omnichannel 
g) Omnichannel – system zamawiania i dostawy Towarów do Klienta na warunkach opisanych w Regulaminie Sprzedaży i Dostaw Omnichannel.

3. Klient przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe wyłącznie w celu skorzystania z usługi Omnichannel.

4. Dane osobowe Klient podaje w chwili składania zamówienia na Stoisku.

5. Dane osobowe są wprowadzane przez pracownika Stoiska na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji mobilnej Store Vision.

6. Klient ma w każdej chwili możliwość zapoznania się z warunkami wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych a także prawami przysługującymi Klientowi w związku z przetwarzaniem jego Danych osobowych.

7. Zakres przekazywanych przez Klienta Danych osobowych:

a) niezbędnych do realizacji usługi Omnichannel poprzez odbiór osobisty w salonie:
- imię i nazwisko
- numer telefonu
b) niezbędnych do realizacji usługi Omnichannel za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę kuriera:
- imię i nazwisko
- adres dostawy

-adres e-mail
- numer telefonu
c) opcjonalnie:
- adres e-mail, który w przypadku posiadania przez Klienta konta użytkownika na platformie www.e-astraja.pl zostanie powiązany z tym kontem w celu umożliwienia Klientowi śledzenia toku realizacji zamówienia.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych na warunkach Regulaminu jest całkowicie dobrowolne.

9. Powierzone przez Klienta Dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane przez Administratora oraz Podmioty przetwarzające wyłącznie w celu wykonania usługi Omnichannel.

10. Klient w zakresie dotyczących go Danych osobowych ma w każdej chwili prawo do:

a) Wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych, co nie wpłynie na prawidłowość dokonanych w oparciu o tę zgodę czynności – to jest w szczególności na prawidłowość dokonanych zamówień oraz zrealizowanych usług
b) Żądania usunięcia Danych osobowych, co nie wpłynie na prawidłowość dokonanych w oparciu o tę zgodę czynności – to jest w szczególności na prawidłowość dokonanych zamówień oraz zrealizowanych usług
c) Żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych
d) Żądania przekazania Danych osobowych wskazanemu przez Klienta podmiotowi
e) Żądania udzielenia przez Administratora informacji o zakresie przetwarzania Danych osobowych.

11. Administrator oświadcza, iż Dane osobowe Klienta zostaną przez niego usunięte z aplikacji Store Vision w okresie miesiąca od dnia ich przekazania przez Klienta Administratorowi.

12. Dane osobowe Klienta po złożeniu zamówienia będą przechowywane przez Administratora oraz Podmioty przetwarzające przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez każdą ze stron (na przykład dochodzenia roszczeń Klienta z tytułu rękojmi) a także przez okres wymagany obowiązującymi przepisami (na przykład przepisami podatkowymi) i nie będą przetwarzane w celach innych niż wskazane w tym punkcie.

13. Administrator w celu prawidłowego wykonania usługi Omnichannel powierzy Dane osobowe Klienta następującym Podmiotom przetwarzającym:

a) Home.pl, w zakresie związanym z przyjęciem zamówienia oraz zebraniem Danych osobowych od Klienta

b) Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-609 Wrocław, przy ul. Wagonowej 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552519, NIP: 7792428503
c) Firmie kurierskiej - FedEx Express Polska Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000037973.

14. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania, naruszenia bądź podejrzenia naruszenia Danych osobowych należy kierować do Biura Obsługi Klienta Administratora, w jeden z poniższych sposobów:

a) Na adres e-mail astrajasklep@e-astraja.pl
b) Drogą pocztową na adres: Astraja, ul. Jedwabnicza 7, 43-300 Bielsko-Biała
c) Telefonicznie pod numerem +48 668 209 788

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl