ASTRAJA: Mali Projektanci 2019

 

REGULAMIN "ASTRAJA: Mali Projektanci 2019"

 

Formularz zgłoszeniowy "ASTRAJA: Mali Projektanci 2019"

 

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Konkurs „ASTRAJA: Mali Projektanci 2019” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Astraja Agnieszka Madej z siedzibą w Bielsku-Białej, Ul. Jedwabnicza 7, 43-300 Bielsko-Biała (zwaną dalej „Organizatorem).

 2. Fundatorem i wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

 3. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w Konkursie, zasady przebiegu Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, nagrodę, sposób wyłonienia zwycięzcy, zasady ogłaszania i powiadamiania o wynikach Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji.

 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 5. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/astrajagnieszkamadej/ (zwanej dalej “Fanpage”).

 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 9. Każdorazowo gdy w Regulaminie określany jest termin na dokonanie lub zaniechanie czynności, uznaje się, że obejmuje on dni kalendarzowe (w tym m.in. dni wolne od pracy), chyba że z postanowienia Regulaminu wynika, że chodzi o „dni robocze” (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 10. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t. z późn. zm.). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 25.02.2019r o godz. 16:00 i zakończy się najpóźniej w dniu 24.03.2019 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

 2. Decyzją Komisji Konkursowej z dnia 25.03.2019r za datę zakończenia konkursu uważa się dzień 14.04.2019r godz. 23:59.
 3. Zgłoszenia Konkursowe, o którym mowa w § 3 Regulaminu, należy przesłać w terminie najpóźniej do dnia 14.04.2019 r. do godziny 23:59.

 4. Zgłoszenia nadesłane po terminie, o którym mowa w §2 ust 1, nie będą brane pod uwagę§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby niepełnoletnie między 8 a 18 rokiem życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 2. Uczestnik oświadcza, że:

  • jest osobą niepełnoletnia między 8 a 18 rokiem życia;

  • posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie

  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

  • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

  • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

  • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

 

§ 4. ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

 1. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest darmowe i dobrowolne.

 2. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu:

  1. zapoznać się z Regulaminem, wysłać Formularz Konkursowy poprzez adres e-mail konkurs.astraja@e-astraja.pl

  2. wykonać zadanie konkursowe polegające na sporządzeniu projektu kostiumu (body) bez rękawów oraz spódniczki na udostępnionym przez Organizatora szablonie (zwany dalej: „Projektem”) według specyfikacji technicznej zamieszczonej na Stronie oraz załączonej do niniejszego Regulaminu. Projekty graficzne lub zdjęcia w kolorze powinny przedstawiać przód i tył każdego modelu oraz prezentować detale. Każdy model powinien być podpisany przez autora. Technika wykonania prac jest dowolna.

  3. złożyć oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Konkursu „ASTRAJA: Mali Projektanci 2019”, które w pełni akceptuję. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Astraja Agnieszka Madej z siedzibą w Bielsku-Białej moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu konkursowym, a także danych określonych Regulaminem potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Nagrody, w celu umożliwienia udziału w Konkursie „ASTRAJA: Mali Projektanci 2019”, jego organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zgodnie z Regulaminem, w tym wydania nagród oraz na udostępnienie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania oraz faktu uzyskania wygranej w Konkursie. Ponadto wyrażam zgodę na prowadzenie komunikacji w związku z Konkursem za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na zasadach opisanych w Regulaminie w celu przesyłania wiadomości związanych z udziałem w Konkursie, w tym w celu przekazywania bezpłatnych informacji dotyczących udziału w Konkursie w zakresie opisanym w Regulaminie.”

  4. wysłać Formularz Konkursowy poprzez adres e-mail konkurs.astraja@e-astraja.pl

 3. Za chwilę dokonania Zgłoszenia Konkursowego uważa się datę, godzinę i minutę wpływu Zgłoszenia Konkursowego do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

 4. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie może zgłosić więcej niż jedno Zgłoszenie Konkursowe, z których każde zawierać będzie nie więcej niż jeden Projekt.

 5. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie oświadcza, że dane podane w Zgłoszeniu Konkursowym jej dotyczą, oraz że są prawdziwe i aktualne

 6. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście. Dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich stanowić będzie naruszenie Regulaminu i skutkować będzie odrzuceniem Zgłoszenia Konkursowego lub wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Nie dotyczy to rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego do udziału w Konkursie swojego podopiecznego.

 7. Nie jest dopuszczalne Zgłoszenie Konkursowe Projektu, którego autorem jest więcej niż jedna osoba fizyczna.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poszczególnych zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

 9. W Konkursie nie bierze udziału i zostanie odrzucone przez Organizatora Zgłoszenie Konkursowe, które:

  1. zostało dokonane przez osobę niespełniającą warunków określonych w Regulaminie;

  2. zostało przesłane w imieniu osoby trzeciej, nie dotyczy to rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego do udziału w Konkursie swojego podopiecznego;

  3. zawiera nieprawdziwe lub nieaktualne dane;

  4. jest niekompletne, niepełne lub zniekształcone w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich odczytanie, weryfikację umieszczonych w nich danych, w szczególności niezawierające któregokolwiek z elementów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, m.in. wypełnionego w sposób pełny i prawidłowy zgłoszenia, akceptacji Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu;

  5. zostało przesłane po godzinie 23:59 ostatniego dnia trwania konkursu;

  6. zostało wygenerowane w sposób automatyczny lub masowy przez komputer lub inne urządzenie;

  7. narusza dobre obyczaje;

  8. zawiera treści niezgodne z prawem, treści godzące w powszechnie uznane wartości, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące, nawołujące do przemocy, do nienawiści lub do nietolerancji na jakimkolwiek tle, lub propagujące tego rodzaju zachowania, treści erotyczne, treści przyjęte za obowiązujące normy obyczajowe;

  9. narusza prawa Organizatora lub osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek jak również majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej;

  10. zawiera treści, elementy, materiały, które w sposób pośredni lub bezpośredni reklamowałyby lub przedstawiałyby osobę trzecią, jej hasło reklamowe, logo, znak towarowy lub inne prawa tego rodzaju;

  11. zawiera treści, elementy, materiały, które w sposób pośredni lub bezpośredni naruszają prawa autorskie lub autorskie prawa majątkowe innych osób lub podmiotów trzecich;

  12. zostało wcześniej opublikowane, przez co należy rozumieć także wszelkie formy udostępniania pracy w Internecie;

  13. zostało wcześniej zgłoszone do innego konkursu,

  14. nie jest zgodne z celem Konkursu;

  15. nie spełnia innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich pełna akceptacja, jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz na komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej na potrzeby prowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez wypełnienie zgłoszenia oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 2. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia zawierającego oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz powstanie po stronie Uczestnika zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. Brak akceptacji postanowień Regulaminu oraz brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz na komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyklucza możliwość wzięcia udziału w Konkursie, jak również żądania odbioru nagrody.

 4. Brak akceptacji Regulaminu lub zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz na komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej choćby w części lub cofnięcie tej akceptacji lub zgody w trakcie trwania Konkursu (bez względu na formę w jakiej ten brak lub cofnięcie zostały wyrażone), albo działanie niezgodne z Regulaminem, równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i będzie skutkować wykluczeniem z Konkursu oraz rezygnacją z nagrody.

 5. Uczestnikiem” Konkursu może być wyłącznie osoba niepełnoletnia, która:

  1. najpóźniej w dniu przesłania Zgłoszenia Konkursowego ukończyła 8 rok życia;

  2. posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego

  3. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  4. zgłosiła swój udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału:

  1. członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących pośredni lub bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia;

  2. pracownicy Organizatora lub wskazanych powyżej podmiotów, lub też osoby współpracujące z Organizatorem lub ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy – jeżeli pracownicy ci lub osoby współpracujące, biorą lub brały bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.

    

§ 6. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu pieczę sprawuje komisja konkursowa złożona z trzech osób powołanych przez Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), do której zadań należeć będzie w szczególności weryfikacja Zgłoszeń Konkursowych pod kątem spełnienia przez nie warunków określonych w Regulaminie, kontakt z Uczestnikami oraz wyłonienie Zwycięzcy.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie składu Komisji Konkursowej.

   

§ 7. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

 1. Komisja Konkursowa, w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu tj. do dnia 28.04.2018 r. dokona oceny przesłanych Zgłoszeń Konkursowych, oraz wyłoni jeden zwycięski Projekt, biorąc pod uwagę oryginalność, kreatywność i pomysłowość zadania konkursowego.

 2. Organizator zastrzega sobie jednocześnie prawo do niewyłonienia zwycięzcy, do odwołania, przerwania lub zawieszenia Konkursu w przypadku, gdyby okazało się, że wszystkie przesłane Zgłoszenia Konkursowe, nie spełniają lub przestały spełniać wymogi określone w Regulaminie.

 3. Komisja Konkursowa, oprócz wyłonienia zwycięskiego Projektu zastrzega prawo do przyznania do dwóch dodatkowych Wyróżnień Projektów.

 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu Organizatora prowadzonym na platformach Facebook oraz Instagram nie później niż do dnia 29.04.2019 r. Termin ten może ulec zmianie w zależności od ilości Zgłoszeń Konkursowych oraz czasu potrzebnego do ich ostatecznej oceny przez Komisję Konkursową.

 5. Niezależnie od powyższego, Uczestnik, którego Projekt został wyłoniony jako zwycięski zostanie powiadomiony o wynikach Konkursu przez Komisję Konkursową drogą elektroniczną na adres e-mail, wedle wyboru Komisji Konkursowej, zgodnie z danymi podanymi przez niego w zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy.

 6. W przypadku, gdy Komisji Konkursowej nie udało się skontaktować ze Zwycięzcą w sposób określony w ust. 5. niniejszego paragrafu, tj. gdy Zwycięzca:

  1. w ciągu 5 dni roboczych nie odpisał na powiadomienie drogą elektroniczną Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej ponownie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu oraz poproszony o kontakt z Organizatorem w ciągu 5 dni roboczych celem podania danych niezbędnych do wydania nagrody. Za datę powiadomienia o wygranej uważa się w takim przypadku datę wysłania powiadomienia drogą elektroniczną do Zwycięzcy.

 7. W przypadku, gdy Komisji Konkursowej nie udało się skontaktować ze Zwycięzcą w sposób określony w ust. 6 powyżej, w szczególności gdy Zwycięzca nie odebrał powiadomienia wysłanego drogą elektroniczną, o którym mowa w ust. 6 powyżej, albo powiadomienie to odebrał, ale nie skontaktował się z Organizatorem lub na nie nie odpowiedział, traktowane to będzie przez Organizatora jako rezygnacja Zwycięzcy z nagrody.

 8. W terminie pięciu dni roboczych od dnia odebrania wiadomości o wygranej, Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi na adres e-mail Organizatora wszelkie dane, niezbędne do wydania nagrody, w tym adres dostarczenia nagrody ), pod rygorem utraty prawa do odbioru nagrody, która pozostaje w takim przypadku do dyspozycji Organizatora.

 9. Po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej, Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę danych, wyda nagrodę Zwycięzcy.

 10. Organizator nabywa własność majątkowych praw autorskich do zwycięskiego Projektu oraz Projektów wyróżnionych z chwilą wydania nagrody na zasadach określonych w § 8 pkt 6 Regulaminu.

 11. Odpowiedzialność za poprawność danych potrzebnych do wydania nagrody ponosi wyłącznie Zwycięzca.

 12. Organizator wyklucza możliwość:

  1. przeniesienia prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej;

  2. rezygnacji z części nagrody, przy czym w przypadku złożenia takiego oświadczenia przez Zwycięzcę uważa się, że zrezygnował on z całości nagrody.

 13. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub wykluczenia Zwycięzcy, Organizator przekaże sprawę Komisji Konkursowej celem wyłonienia innego Zwycięzcy spośród pozostałych Uczestników na zasadach określonych w Regulaminie.

 14. Organizator zastrzega prawo do zaproszenia do dalszej współpracy Zwycięzcy oraz Osób które otrzymały Wyróżnienia przy realizacji kolejnych projektów.

   

§ 8. NAGRODY

 1. Nagrodą Główną zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego jest kostium zaprojektowany przez Uczestnika w wybranym przez niego rozmiarze na podstawie tabeli rozmiarów dostępnej na stronie www.e-astraja.pl/pl/i/Tabele-rozmiarow/21 oraz umieszczenie zwycięskiego Projektu wraz z imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy w sklepie internetowym Organizatora . Nagroda możliwa jest do uzyskania przez Uczestnika, który zgłosił się do Konkursu, wykonał zadanie konkursowe, zaakceptował Regulamin Konkursu i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz na komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 2. W razie skorzystania przez Organizatora z prawa do przyznania do dwóch dodatkowych Wyróżnień Zgłoszeń Konkursowych o którym mowa w § 6 pkt 3 Regulaminu, Organizator przewiduje Nagrodę Dodatkową za Wyróżnienie Zgłoszenia Konkursowego, jaką jest nagroda rzeczowa.

   

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego i udział w Konkursie równoznaczny jest ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:

  1. Uczestnik posiada pełnię praw osobistych i majątkowych (w tym autorskich) do przesłanego Projektu (zwanego też dalej „Projektem” lub „Dziełem”),

  2. Prawa o których mowa w punkcie powyżej nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, utwór nie narusza praw osób trzecich,

  3. Projekt jest jego dziełem oryginalnym, który wykonał samodzielnie,

  4. nie publikował ani nie udostępniał dotychczas w jakimkolwiek zakresie i w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym w Internecie oraz mediach społecznościowych, przesłanego Projektu,

  5. Projekt nie jest przedmiotem jakiegokolwiek innego konkursu,

  6. nie udzielił jakiemukolwiek podmiotowi licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła.

 2. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego i w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik niniejszym:

  1. udziela wyłącznej i nieodpłatnej licencji do Projektu na rzecz Organizatora do korzystania z Projektu przez Czas Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Projektu do pamięci komputera albo serwera Organizatora. Licencja obejmuje wykorzystanie Projektu na dowolnych, istniejących obecnie i w przyszłości, polach eksploatacji, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Projektu oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp. Zwycięzca Konkursu zezwala na ingerencję w merytoryczną treść Projektu, zmiany graficzne pozwalające na prezentację Projektu na Stronie Internetowej Organizatora oraz profilach Organizatora w mediach społecznościowych na portalu Facebook oraz Instagram.

  2. oświadcza, że nie będzie wykonywał przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do Projektu; w szczególności Uczestnik zobowiązuje się w stosunku do Organizatora do niewykonywania: prawa do autorstwa Projektu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy Projektu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu Projektu, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Projektu; a nadto do niewykonywania uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Projektu;

 3. Organizator jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia Projektu. Nierozpowszechnianie Projektu w wyznaczonym przez Organizatora terminie nie powoduje wygaśnięcia licencji.

 4. Uczestnik zobowiązuje się ponadto do zaniechania oraz do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Organizatora.

 5. Organizator zastrzega, że z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu oraz osobom, które otrzymały Wyróżnienia w Konkursie, na Organizatora przechodzi bez odrębnego wynagrodzenia własność majątkowych praw autorskich zwycięskich oraz wyróżnionych Projektów na wszystkich polach eksploatacji w szczególności:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Projektu

  2. eksploatacji w całości lub we fragmentach w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

  3. udostępniania, rozpowszechniania Projektu lub jego części w sposób inny niż określony powyżej poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie Projektu

  4. w zakresie rozporządzania i korzystania z opracowania Projektu.

    

§ 10. DANE OSOBOWE

 1. Poprzez wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz pozostałych danych niezbędnych do odebrania nagrody:

  1. w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników związanych z wyłonieniem Zwycięzcy oraz odbiorem nagrody, jak również publikacji imienia, nazwiska Zwycięzcy na Facebooku, Stronie i w sklepie internetowym Organizatora;

 2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Astraja Agnieszka Madej z siedzibą w Bielsku-Białej, Ul. Jedwabnicza 7, 43-300 Bielsko-Biała, z którym można się kontaktować wysyłając maila na adres: astraja@astraja.com.pl

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników są dobrowolne zgody na poszczególne cele - art. 6ust. 1 lit. a, jak również niezbędność do wykonania części dotyczącej realizacji nagród oraz ciążące na Organizatorze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit.c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy administratora upoważnieni do prowadzenia konkursu lub zajmujący się obsługą IT Strony, za pośrednictwem której prowadzony jest konkurs, podmioty świadczące usługi hostingowe strony konkursowej, partner technologiczny Organizatora, dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, biuro rachunkowe, urzędy skarbowe - w celu prowadzenia konkursu i ewentualnego wydania nagrody oraz rozliczeń podatkowych.

 5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, do czasu cofnięcia tej zgody oraz po zakończeniu konkursu na potrzeby obrony roszczeń, oraz na podstawie przepisów prawa w związku z obowiązkami podatkowymi, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od zakończenia Konkursu;

 6. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: astraja@astraja.com.pl;

 7. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 8. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 9. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.

 10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz rezygnacją z nagrody.

   

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu;

  2. za nieterminowe przesłanie Zgłoszenia Konkursowego;

  3. za wszelkie braki w Zgłoszeniu Konkursowym spowodowane:

   1. niezachowaniem wymogów Regulaminu;

   2. ustawieniami (konfiguracją) urządzeń, z których Uczestnik korzystał przesyłając lub tworząc Zgłoszenie Konkursowe; dotyczy to również ustawień dostawców Internetu, z usług których korzystał Uczestnik przy przesyłaniu Zgłoszenia Konkursowego;

  4. za opóźnienia lub jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji z Uczestnikiem wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika;

  5. za nieodebranie nagrody przez Uczestnika w sposób określony w Regulaminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie Konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego lub Projektu w jakikolwiek sposób opisany w Regulaminie.

 4. Organizator zastrzega sobie przy tym prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu jakiejkolwiek szkody powstałej w związku z naruszeniem przez Uczestnika Regulaminu.

   

§ 12. PONOWNA WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzenia za pośrednictwem Komisji Konkursowej w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu a przed ogłoszeniem wyników Konkursu, czy Zgłoszenia Konkursowe spełniają wszystkie warunki Regulaminu. Dotyczy to również Zgłoszenia Konkursowego Zwycięzcy w okresie od jego wyłonienia do dnia wydania nagrody.

 2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do zgodności Zgłoszenia Konkursowego z Regulaminem Komisja Konkursowa skontaktuje się z Uczestnikiem lub wyłonionym Zwycięzcą celem uzyskania od niego wyjaśnień.

 3. W przypadku gdy po uzyskaniu wyjaśnień od Zwycięzcy, ponowna weryfikacja i sprawdzenie potwierdzą naruszenie Regulaminu, Komisja Konkursowa, podejmie decyzję o wykluczeniu Uczestnika (lub Zwycięzcy) z Konkursu. Uczestnikowi (lub Zwycięzcy) przysługuje prawo do złożenia reklamacji na decyzję o wykluczeniu na zasadach określonych w § 13 Regulaminu.

   

§ 13. REKLAMACJE

 1. Każdy Uczestnik (w tym Zwycięzca), niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do złożenia reklamacji na przebieg Konkursu, w szczególności na decyzję o odrzuceniu Zgłoszenia Konkursowego lub o wykluczeniu z Konkursu.

 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej i wysłane na adres: konkurs.astraja@e-astraja.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

 4. Reklamacje nie spełniające wymogów określonych w ust. 2-3 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacja rozpatrywana będzie przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania. O efektach postępowania reklamacyjnego i podjętej decyzji co do reklamacji Organizator powiadomi Uczestnika (lub Zwycięzcę), który złożył reklamację, drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika (lub Zwycięzcę) adres e-mail, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia.

   

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach związanych z Konkursem, stosowaniem lub interpretacją postanowień Regulaminu należy kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną pod adresem e-mail: konkurs.astraja@e-astraja.pl

 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w sposób określony w ust. 3 powyżej. Zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia ich ogłoszenia tych Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu po wejściu w życie zmian Regulaminu. Organizator zobowiązuje się przy tym, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym polskiego Kodeksu cywilnego.

 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z przebiegiem Konkursu, w szczególności z tytułu wykonania zobowiązań Organizatora i Uczestników (w tym Zwycięzcy) związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.

 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl